PARTICIPACIÓ

Àrees d’interès

  • Criptologia i criptoanàlisi
  • Autenticació i signatura digital
  • Seguretat en xarxes i sistemes
  • Aplicacions de la criptografia
  • Privadesa i anonimat
  • Control d’accés i detecció d'intrusos
  • Marques d'aigua i esteganografia
  • Informàtica forense
  • Etc.

Format dels treballs

Els treballs han de ser escrits obligatòriament en LaTeX segons l'estil de la IEEE. Podeu descarregar l'estil, juntament amb un exemple d'utilització, aquí. La seva longitud recomanada és de 4 pàgines, amb una extensió màxima de 6.

Per tal de facilitar la compilació de les actes agraïm que qualsevol referència o cita inclòs a l'article (sigui a figura, taula, secció, un altre article, etc...) comenci sempre amb les inicials del primer autor de l'article presentat. A l'exemple adjunt podreu veure més clarament l'ús d'aquest requisit.

Enviament dels treballs

S'enviaran en format PDF a través d'EasyChair. Els articles acceptats seran publicats pel Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili en un llibre d'actes amb ISBN..

Camera-Ready

Per sobmetre l'última versió de l'article es necessari enviar una versió en PDF i els fitxers necessaris per la seva compilació en LaTeX (a un fitxer .zip o .rar). Igualmente, durant el procés d'enviament es demanará el codi de registre de l'autor que ho presentarà

Formulari